Svenska Rasfjaderfaforbundets Tidskrift Nr 4, 2005:

The American Buff goose.


AMERIKANSK GUL GÅS (THE AMERICAN BUFF GEESE)

Låt oss bevara denna vackra ras från utrotning


Den amerikanska gula gåsen är en av de få domesticerade raserna med sitt ursprung i USA. Tyvärr är historien om denna vackra gula gås okänd. En del tror att den utvecklats från en gul mutation ur en flock grågäss och andra tror att den kommit fram ur gulfärgade gäss, liksom den gulryggade pommerska, vilken kom med pilgrimerna från Europa.

Den amerikanska gula gåsen är en lugn, social och vänlig gås, mycket lojal och kärvänlig, framförallt mot sina ägare. Den är en tilltalande och elegant gås att titta på, speciellt honorna har något förfinat över sig. Det är en nyfiken gås, den har nästan alltid näbbet uppe i luften och ser sig om efter något nytt. De är aldrig rädda men alltid alerta och vaksamma. Folk kan stå utanför vår grind här utan att de reagerar men om någon öppnar grinden och går in så låter dom. De älskar att prata men är absolut inte störande eller högljudda. Jämfört med den Amerikanska gula gåsen med hätta så är denna något lite vassare men aldrig besvärlig eller bråkig. Gåshannarna i synnerhet kan verka lite ”macho” men är aldrig till problem, inte ens en gång under avelsperioden. Vår Valentino försöker ibland men jag behöver bara peka med fingret mot honom och han kommer ihåg och får den där speciella blicken: Åh, förlåt, jag glömde. Vi har aldrig blivit bitna eller attackerade av våra gåshannar men man måste lära dom sin plats genom att korrigera dom om de reagerar på ett sätt som man inte tycker om eller accepterar. De lär sig mycket fort.

Den amerikanska gula gåsen är en aktiv och livlig gås som alltid älskar att skoja och springa iväg med flaxande vingar. Att paddla omkring i badet är också en favoritsysselsättning, så har man möjlighet att ge dom badmöjligheter så blir de väldigt tacksamma. Det är också en företagsam ras; lämna aldrig grinden öppen eftersom de inte kan behärska sin nyfikenhet att titta runt hörnet. Man kan hålla dem på en mindre yta men vår erfarenhet är att 50 kvadratmeter per gås är ett minimum för att bibehålla något gräs vintertid. Under sommaren behöver man klippa gräset för de tillhör inte de stora gräsätarna. Om din gåshage håller den storleken så rekommenderar vi att göra rent regelbundet annars blir hagen en enda sörja utan gräs. Fint färskt gräs påverkar också färgen på näbb och ben, precis som morötter och majs. Var försiktigt med att ge för mycket majs, de kan bli för feta. Vi ger majs som belöning. När man väljer ut sina avelsdjur är det viktigt att välja djur med bra kroppsstorlek, inte för stora och definitivt inte för små. Den Amerikanska gula gåsen är en medelviktsgås och inte en tung gås som Toulouse. Färgen skall vara medelgul (mättad lädergul) utan något grått inslag och om möjligt en rygg med så jämn färg som möjligt, även om det är svårt, för att fjäderdräkten här är oftast något brokig eller spräcklig, även på de bästa djuren. Vi har också lärt oss att en gåshane som är aningen ljusare i färgen parad med en gås med den riktiga färgen ger det bästa resultatet på avkomman; den härliga aprikos-ljust gulbruna färgen! Undvik att avla på gäss med för smala, grunda kroppar, framträdande köl, mycket infallna huvuden, grått i fjäderdräkten eller mycket extremt blekt eller för mörk färg. De amerikanska gula gässen är mycket duktiga föräldrar och tar väl hand om sina gässlingar och även en ensam gåskarl adopterar de små. Gåsen börjar värpa redan första året men äggen är mycket mindre från en ettåring än från en två år gammal hona. Äggen från en ettåring väger mellan 145 till 170 gram medan äggen från en tvååring väger mellan 180 till 220 gram. De ruvar sina ägg i 28-30 dagar. Vi kläcker alltid maskinellt eftersom vi vill ha tama socialiserade fåglar. En ettårig gås har också modersinstinkt men vi råder alltid uppfödare att inte kläcka från så unga djur eftersom både ägg och gässlingar blir för små. Det tar nästan tre år för en gås att bli riktigt fullvuxen varför vi bara kläcker från tvååringar och äldre honor. Enligt vår erfarenhet så älskar gässen reden som är iordningställda i en tyst och säker omgivning. De lägger mellan 10-15 ägg innan de blir ruvvilliga men om man samlar ihop äggen så kan de värpa 25 ägg eller mer. Man kan hålla en gåskarl med två eller tre honor men räkna med att han har en favorit. Gässlingarna är snabba, aktiva och mycket nyfikna. De växer också mycket snabbt, särskilt om du ger dem tillväxtfoder speciellt anpassat för simfåglar. Gässlingarna har en vacker varm gul färg som är guldtonad.

Den amerikanska gula gåsen blev upptagen i the American Poultry Association Standard of Perfection 1947. Den amerikanska standarden skiljer sig något från den europeiska men vi anser att man ska följa ursprungslandets standard.

Standarden nedan skriven med tillåtelse från the American Poultry Ass. (copyright).

Raskännetecken hos gåskarl och gås: Näbb: Medellängd, kraftigt och jämnt avsmalnande med välrundad spets. Ögon: Stora och djupa. Huvud: Medelstort, aningen brett, ovalt och kraftfullt. Hals: Medellång, aningen böjd, ganska upprätt och starkt framträdande. Rygg: Av medellängd, bred, jämn och aningen konvex från skuldror till stjärt. Stjärt: Av medellängd med breda hårda fjädrar. Vingar: Medelstora och väl sammanhållna intill kroppen. Bröst: Brett, djupt och välutvecklat. Kropp: Medellång, bred och djup. Lår: Medellånga med god köttansättning. Ben: Kraftiga, raka, medellånga. Tår: Raka med kraftig simhud.

Färg hos bägge kön: Näbb: Ljust orange. Ögon: Mörkt hasselnötsbruna. Huvud: Mättad matt gult. Hals: Mättad matt gul, ljusare på framsidan mot bröstet. Rygg: Mörkt gul. Stjärt: Gul och vit, fjädrarna kantade med en mycket blekgul färg. Vingar: Vingbågar och vingtäckfjädrar – mättade matt gula med en smal kantteckning av ljusare gråaktigt gult. Undervingen mättad gul. Övervingen – mörkare gul med en svag kantteckning av ljusgult. Bröst: Mycket ljust gult. Kroppsfjädrar och dun: Ljust brun övergående till nästan vitt mot buk och bakdun. Sidorna har en ljust gul färg som blir mörkare och övergår till en matt ljusgul färg över låren. Ben och tår: Orange.

Vikt på äldre djur: Hane 8,16 kg, hona 7,26 kg. Ungdjur: Hane 7,26, hona 6,35. Diskvalificering: Tydlig hakpåse, svart på näbb.

Den amerikanska gula gåsen är en utrotningshotad ras och the American Livestock Breeding Conservancy (ALBC) försöker intressera människor för att bli uppfödare. Rasen anses som hotad i USA, vilket betyder att det finns mindre än 500 avelsdjur (hanar och honor) och fem eller mindre avelsflockar. ALBC uppskattar att europeiska uppfödare har intresse för den här vackra gåsrasen och också att de försöker bevara och rädda den från utrotning. Mer information om ALBC och deras uppgifter om simfåglar hittar du på: www.albc-usa.org Det var av samma anledning som vi började avla på den amerikanska gula gåsen jämte aveln med den amerikanska gula gåsen med hätta (the Tufted American Buff geese). Även om vi inte visar våra fåglar på utställning så är vårt mål att avla på dessa två raser och försöka rädda dem från utrotning. Vi kände varmt för färgen men karaktären hos dessa fåglar är underbar och de är också trevliga att ha runt huset. Mer information om raserna och mer bilder hittar du på www.buffganzen.nl (fortfarande på holländska men skall översättas till engelska inom kort) eller buffgans@planet.nl eller på telefon 0031-135093598.

Wilt u terug naar het begin van deze pagina? Klik dan Artikelen over ganzen

The American Buff Goose

Let us try to protect this beautiful breed from extinction!

The American Buff goose is one of the few domesticated goose breeds originated in the United States. Unfortunately the history of this beautiful goose is unknown. Some think they have developed from buff mutations in flocks of gray geese and others think they may have been created from buff colored geese, like the Buff Back (Pommorian), which came with pilgrim from Europe.
The American Buff is a calm, sociable and friendly goose, very loyal and affectionate, particularly to its owners. It is a graceful and elegant goose to see; particularly females have something refined about them. It is a curious goose, nearly always with its beak up in the air and looking around if there might be something new. They are never scared but always alert and watchful. People can be standing talking in front of the gate here and they will not react but if someone opens the gate and comes in they will honk. They love chatting but are absolutely not a nuisance and certainly not noisy. Compared to the Tufted American Buff, the American Buff's character is a little bit fiercer but never annoying or troublesome. The ganders in particular can look a bit macho but are never a problem, not even during the breeding season. Our Valentino sometimes will try but I only have to point at him with my finger and he remembers. He then has that look in his eyes: sorry I forgot. We are never been bitten or attacked by our ganders but you do have to learn them what’s their place by correcting them if they react in a way you don’t like or want. They do learn quickly.
The American Buff goose is an active and lively goose which is always up for a folic with a run and a flap of its wings. A nice paddle in the bath is also a favorite pastime so, if you are able to provide a bath for them, they will be very grateful. It is also an enterprising breed; never leave a gate open as they will not be able to contain their curiosity to have a look beyond what they know. You can keep them on a small acreage but our experience is that 50m2 per goose is a minimum to keep some grass during the winter time. During the summer time you do have to lawn the grass because they aren’t great grass eaters. If your goose pen is this size we advise you to remove the droppings regular otherwise it will be a mess and you won’t have much grass left. Nice fresh young grass also affects the color of the beak and legs, same as carrots and maize. Be careful not to give them too much maize otherwise they will be to fat. We give it as a treat.
The most important with selecting breeding stock is good body size, not too big and definitely not to small. The American Buff goose is a medium weight goose and not a heavy weight goose like the Toulouse. In color: a medium shade of buff with no grey and if possible: a back with even color although that will be difficult because the plumage on the back usually is somewhat checkered or mottled, even on the best ones. We also found out that the saying that a gander which is slightly lighter in color and a goose with the right color will give the best colored offspring; the lovely apricot-fawn color! Also do try to avoid breeding from buffs with small or shallow bodies, prominent keels, very pinched heads, grey in the plumage and very extreme faded or dark color.
The American Buff geese are also very good parents and take well care of their goslings. Even a single gander will adopt goslings. The goose already lays in her first year but the eggs are a lot smaller from a one year old than eggs from a two year old goose. Eggs from a one year old weigh between 145 and 170 grams and eggs from a two year old goose weigh between 180 and 220 grams. They hatch their eggs in 28 – 30 days. We hatch our eggs in the incubator because we want very tame birds which are socialised with people but even one year olds have a great mothering ability although we advise people not to hatch eggs from a one year old because of the smaller size of the eggs. You do get smaller goslings. Beside that it takes almost three years before they mature so we only hatch eggs from two year old and older geese. Our experience is that they love to have a laying nest, provided for them in a shelter or in a barn so they can lay their eggs in a quiet and secure environment. Yes we do spoil our geese. They lay between 10 and 15 eggs before they become broody but if you collect the eggs they can lay up to 25 eggs or more. A gander can be kept with two or three geese but he will definitely have a favourite. The goslings are fast, active and very curious. They also grow very quickly, especially if you provide them the right feed; special growing pellets for waterfowl. The goslings have a very nice warm yellow colour with a shade of gold.
The American Buff goose was admitted to the American Poultry Association Standard of Perfection in 1947 and as there some different in the European Standards we follow the American Standard as we believe you have to follow the country of origin.
The American Buff goose is an endangered breed and American Livestock Breeding Conservancy tries to interest people to start breeding with these geese. The American Buff goose is critical in the US which means that there are fewer than 500 breeding birds (males and females) and five or fewer primary breeding flocks. Therefore ALBC is very happy that European breeders also have interest in keeping this beautiful breed and try to save them from extinction. More information about ALBC and the waterfowl census can be found on: www.albc-usa.org

That was also for us the reason to start breeding with the American Buff next to the Tufted American Buff. Although we don’t show our birds our main issue is to keep those two breeds alive and try to save them from extinction. We felt for the colour but the character of those breeds is wonderful and they are very nice birds to have around the house.

More information about the American Buff geese, the Tufted American Buff geese and more pictures you can find on www.buffganzen.nl Unfortunately still in Dutch only but in few weeks also in English.
Or buffgans@planet.nl or telephone: 0031-135093598.

Wilt u terug naar het begin van deze pagina? Klik dan The American Buff geese

Of wilt u doorgaan naar een volgend artikel over onze ganzen? Klik dan op een onderstaande link.
 

 
Copyright © 2012 - Broederey de WeydeGanschSitemapE-mail